iPhone-Apple chiếm 80% lợi nhuận toàn ngành smartphone