Hong Kong-Trung Quốc quyết ngăn 'thế lực nước ngoài' can thiệp Hong Kong