Honda-Honda Super Cub 110 đời 2020 ra mắt, thay đổi ở 2 điểm nhỏ nhưng hữu dụng