hội chứng hở ống bán nguyệt khuyên trên-Người phụ nữ nghe được cả tiếng nhãn cầu chuyển động, tiếng máu chảy trong người