hệ thống phân phối-Lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống phân phối có thể làm bùng phát dịch diện rộng