HD981-Ông Trump trừng phạt công ty sở hữu giàn khoan HD981