hạn chế đi lại-Mỹ dự định dỡ bỏ hạn chế đi lại với EU, Anh và Brazil