Google Assistant-Google mang chế độ dịch theo thời gian thực lên điện thoại di động, hỗ trợ cả tiếng Việt