gió-Món đặc sản Thái Bình, mới nhìn tưởng ngán mà hút dân Hà thành