Giấy vệ sinh khan hiếm-Thiếu giấy vệ sinh, dân Mỹ xả khăn vải, giấy ăn làm tắc cống nước