giật cấp 14-Bão số 8 liên tục tăng cấp khi hướng vào Miền Trung, gió có thể giật cấp 14