giả nhà sư để ăn trộm-Giả nhà sư vào chùa trộm cắp