Giá gạo-Giá gạo Việt Nam vượt đỉnh 9 năm, gạo Ấn Độ và Thái Lan vẫn cao nhất nhiều tháng