gãy gập của quý-'Của quý' bị gãy gập sau quan hệ tình dục