gạo xuất khẩu-Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt Thái Lan