f0 làm loạn khu điều trị-Không được mang thuốc lá vào, nhóm 9 F0 làm loạn khu điều trị