EVN-Samsung đề xuất mua điện trực tiếp: Các bên cần đáp ứng điều kiện gì?