dương tính covid-19-Sốc vì chữa Covid-19 hơn 800.000 USD