Đường Sài Gòn ngập-Nước cuồn cuộn trên đường Sài Gòn sau mưa lớn