Dùng ma túy-Nghệ An: 9 năm tù cho thanh nhiên mua ma túy về dùng dần