đốt tiệm vàng-Không vay được tiền, em mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai