động đất 2-Động đất 2,7 độ richter xảy ra trong đêm ở Hà Tĩnh