đóng cửa biên giới-Từ thuê máy bay riêng đến 'mua' quốc tịch mới: Cách giới siêu giàu tìm nơi trốn dịch