Donald Trump-Sau 100 ngày cầm quyền, ông Biden đã hơn hẳn ông Trump về điều này

Xem thêm