đối thoại về Nghị định 116-Đại gia ô tô: 'Với sự tự trọng, tôi không xin ưu đãi'