đối thoại cùng doanh nhân-Khi Thủ tướng vui vẻ "selfie" cùng doanh nhân