doanh nghiệp bảo hiểm-Thu bảo hiểm xe máy 765 tỉ đồng, doanh nghiệp bồi thường 45 tỉ đồng