đoàn cứu trợ-Đoàn cứu trợ ở Quảng Bình bị lật thuyền, 6 người rơi xuống dòng lũ dữ