Độ xe cấp cứu-"Độ" xe cấp cứu để phục vụ... lãnh đạo bệnh viện?