Đổ cột ăng-ten-Đổ cột ăng-ten Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat ở Hải Phòng, một người tử vong