Đi nhặt hạt sương nghiêng-Danh tính vị khách hàng mới nhất của NTK Công Trí sẽ khiến chúng ta phải há hốc: Michelle Obama!