Đi lễ đầu năm-Lần đầu tiên đền Trần vắng nhất trong hơn 30 năm qua, phát ấn theo cách đặc biệt