Đi gặp thuê-Nghệ An: Đi gặt thuê vẫn phải đóng phí?