đệ đơn kiện-Thoát án ở Thượng viện, ông Trump vẫn chưa thể yên thân