Đế chế-Chim Sẻ Đi Nắng: 'Tôi thua vì quyết tâm của Shen Long quá cao'