dấu hiệu may mắn-Mở cửa đã thấy 3 đồ vật này thì phải bỏ ngay lập tức kẻo xui tận mạng