đập chất thải-Sự cố vỡ đập bãi thải tại Lào Cai đã cơ bản được khắc phục