đánh chủ resort-Đánh chủ resort bằng báng súng rồi lên xe BMW thoát đi