đánh cá trên biển-Đánh cá trên biển, chủ tàu kinh hãi phát hiện bộ phận cơ thể người mắc trong lưới