dải ngân hà-Vũ trụ rộng lớn khủng khiếp đến mức nào?