Đại hội Đảng toàn quốc-Đồng Tháp có tân Bí thư Tỉnh ủy 42 tuổi