Đại gia Hiệp gas-Thú chơi 'đốt tiền' của đại gia Hiệp Gas đầu tư nhà máy hóa dầu 1,5 tỷ USD