Đặc sản Thái Bình-Đặc sản Thái Bình siêu rẻ, dân Hà thành gom mua cả tạ