cựu trợ huyện Lệ Thủy-Nghe ngư dân kể chuyện dùng những chiếc thuyền nan vào vũng lũ cứu người