cựu binh Mỹ-Hình độc về ẩm thực vỉa hè Sài Gòn năm 1966 - 1967