cựu binh gốc Á-Cựu binh Mỹ gốc Á nổi khùng giết con tin rồi tự sát