Cụm công nghiệp-Chủ tịch Hà Nội: Hỏa tốc tăng cường phòng chống COVID-19 trước mối nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng