cục xuất bản-Cục xuất bản: Sách của Huấn 'Hoa Hồng' là ấn phẩm bất hợp pháp