COVID-19 Châu Âu-Sốc: Cứ 17 giây lại có 1 người tử vong vì Covid-19 ở châu Âu