có thai-Trên mạng thì luôn nói về đạo lý làm cha tốt, nhưng khi bạn gái có bầu thì thanh niên bắt phá bỏ với lý do: 'Cách biệt về công việc'

Xem thêm